หน้าเว็บ


  รายวิชา ส30201 โลกศึกษา
 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
สมาชิก
           1.น.ส.จิรนันท์  คำหล้า เลขที่ 6
           2.น.ส.ปราลี  จาดเนือง เลขที่ 19
          3.น.ส.ศศิธร บัวสอน  เลขที่ 27
     4.น.ส.เสาวลักษณ์  วงศ์พิมายคราม เลขที่ 32
         5.นายภูวเทพ  รัศมี เลขที 47
ม.5/8
อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ อัจฉรา สุขขีมนต์