วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

สังคมและวัฒนธรรมประเทศลาว


 • -  ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,835,345 คน ( 2552 ) มีหลายเชื้อชาติ ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า ประชาชนบรรดาเผ่า สามารถจำแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 • - ลาวลุ่ม หมายถึงชาวลาวที่อาศัย อยู่ในเขตที่ราบ ได้แก่ เชื้อชาติ ลาว ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ฯลฯ ประชาชน กลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 68 ของประเทศ
 • - ลาวเทิง อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบูน มะกองงวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ
 • - ลาวสูง เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ลาฮู และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาว
 • - นอกจากนี้ยังมีเชื้อสาย เวียดนาม เชื้อสาย จีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดด้วย
 • - เป็นสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากยังเป็นประเทศ ด้อยพัฒนา
 • - ความยากจน คอรัปชั่น ยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การไม่รู้หนังสือ และสุขภาพอนามัย
 • - พุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ ทั้งในด้านภาษา ศิลปะและวรรณคดีศิลปะการแสดง
 • - ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และความเชื่อตามเผ่าต่างๆ
 • - ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทาง รัฐการ
 • - ประชากรเพศ ชายรู้หนังสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 เมื่อคิดเฉลี่ยลาวมีอัตราประชากรที่รู้หนังสือ ร้อยละ 56 ( 2552 )
 • - ลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ ส่วนวงดนตรีของลาวมีลักษณะคล้ายไทย
 • - มีท่วงทำนองของการขับลำจะแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่น ทางภาคเหนือเรียกว่า ขับ ภาคใต้จาก บอลิคำไซลงไปเรียกว่า ลำ
 •  ลาวมีเอกลักษณ์เต้นรำคือ บัดสลบ และรำวง
 • - ที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของลาวคือ ผู้หญิงจะนุ่ง ผ้าซิ่น ( ผ้าถุง ) ผู้ชายนุ่ง โสร่ง เฉียงสไบ
 • - อาหารของชาวลาวจะทาน ข้าวเหนียว เป็นหลักที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลาบ แจ่วบอง ไคแผ่น ข้าวจี่ ส้มตำ
 • ไหหิน ที่แขวงเชียงขวาง และ ปราสาทวัดพู ที่แขวงจำปาสัก
 • - พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดสะเกด ประตูชัย
 • - เป็น พหุวัฒนธรรม หลายรูปแบบ เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ยึดมั่นในประเพณีและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย
 • - วัฒนธรรม ไทย มีอิทธิพลต่อสังคมลาวมากเนื่องกระแสสื่อไทยและจากความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิม  วัฒนธรรมจาก จีน และ ชาติตะวันตก
 • - ข้อดีข้อด้อยของสังคมวัฒนธรรมลาว จุดแข็ง มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติสุข มีอัตลักษณ์ตนเอง เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณี เป็นต้น จุดอ่อน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามเผ่าพันธุ์ ยังขาดเอกภาพทางวัฒนธรรม
 • - ลักษณะวัฒนธรรมลาวกับไทย ใกล้เคียงกันมากที่สุด ในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ลาวมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ เวียดนาม กัมพูชา และจีน มากกว่าไทย นี่เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะไทยหรืออยู่ที่ลาว • นางสาว จิรนันท์    คำหล้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น